Emisní podmínky

Dokument můžete stáhnout ZDE

1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ

Společnost Euro Queen a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 8, V Holešovičkách 1443/4, PSČ 180 00, IČO: 276 25 231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11296 (dále „Emitent“) rozhodla, že vstoupí do právních vztahů na základě vydání níže specifikovaných dluhopisů (dále „Dluhopisy“). Právním základem vydání Dluhopisů je zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoD“). Podrobnější vymezení práv a povinností spjatých s Dluhopisy, jakož i informace o emisi Dluhopisů obsahují v souladu se ZoD tyto emisní podmínky Dluhopisů (dále „Emisní podmínky“).

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLUHOPISŮ
2 .1. Druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota Dluhopisů, jejich ISIN a číselná označení

Dluhopisy jsou běžnými dluhopisy (nikoli zvláštního druhu), mají podobu listinných cenných papírů, ze zákona jsou dluhopisy na řad a jmenovitá hodnota každého z nich jakožto dlužná částka je 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Centrální depozitář cenných papírů přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003503062 Jednotlivé Dluhopisy budou označeny čísly 1 až 100.000.000.

2 .2. Hromadné listiny a jednotlivé kusy Dluhopisů

Část Dluhopisů bude vydána v souladu s požadavky jednotlivých upisovatelů jako hromadné listiny podle § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. S každou hromadnou listinou jsou spojena stejná práva jako s Dluhopisy, které nahrazuje. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastníci Dluhopisů (dále jen „Vlastníci Dluhopisů“, jednotlivě „Vlastník Dluhopisů“), jejichž Dluhopisy budou nahrazeny hromadnými listinami, mají právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé Dluhopisy nebo jiné hromadné listiny s tím, že: (i) jsou povinni o výměnu požádat Emitenta s uvedením přesné specifikace jmenovitých hodnot nových hromadných listin, (ii) lhůta pro výměnu bude stanovena a žadateli sdělena Emitentem, nebude však delší než dva měsíce od data doručení žádosti, (iii) výměna se uskuteční v sídle Emitenta, nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY EMISE DLUHOPISŮ
3.1. Datum emise, emisní kurs, předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, hodnocení emise Dluhopisů a její zabezpečení

Datum emise Dluhopisů je 30. listopadu 2012 (dále „Datum emise“). Emisní kurs všech Dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů je 100.000.000 Kč,- (slovy: stomilionů korun českých). Emitentovi není známo, že by jemu nebo Dluhopisům jakožto emisi byl udělen rating. Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, činnosti spojené s vydáním Dluhopisů, se splacením jejich jmenovité hodnoty a s výplatami úrokových výnosů Dluhopisů bude zabezpečovat v souladu s těmito Emisními podmínkami sám Emitent.

3.2. Nabídka Dluhopisů, způsob, místo a lhůta pro upisování Dluhopisů, způsob a místo splácení jejich emisního kursu, způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým upisovatelům

Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a prvotnímu nabytí investorům na území České republiky, a to v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Dluhopisy nebudou nabízeny formou veřejné nabídky. Dluhopisy lze upisovat počínaje datem uveřejnění Emisních podmínek, a to výlučně v sídle Emitenta, podpisem smlouvy o upsání Dluhopisů. Lhůta pro upisování emise Dluhopisů končí uplynutím prvního výročí Data emise, ledaže dojde k upsání celé emise Dluhopisů v její předpokládané jmenovité hodnotě nebo v celkové jmenovité hodnotě pozměněné podle odstavce 3.1. dříve. Emisní kurs Dluhopisů se splácí ve lhůtě pro upisování emise Dluhopisů, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet č. 515434000/2700 u UniCredit Bank, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 1443/4, PSČ 180 00, IČO: 276 25 231, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11296 (dále „Účet“), nedohodne-li se Emitent s upisovatelem jinak. Dluhopisy budou předány jednotlivým upisovatelům proti zaplacení emisního kursu, a to nejpozději do 30 dní ode dne připsání částky odpovídající emisnímu kursu na Účet. Dluhopisy mohou být vydány jednorázově nebo průběžně.

3.3. Status emise Dluhopisů

Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani jiném trhu s cennými papíry ani v mnohostranném obchodním systému a nehodlá Dluhopisy veřejně nabízet. V souvislosti s tím upozorňuje Emitent veškeré osoby, které mohou s Dluhopisy nebo s Emisními podmínkami přijít do styku, že nevypracoval a neuveřejnil v souvislosti s Dluhopisy prospekt cenného papíru a že jakékoli Dluhopisy mohou být nabízeny výhradně na základě výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt ve smyslu příslušných právních předpisů, tj. nikoli na základě veřejné nabídky. Dluhopisy zakládají přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.

4. VÝNOS DLUHOPISŮ
4.1. Charakter a výše výnosu Dluhopisů, jeho neoddělitelnost

Výnos Dluhopisů je úrokový s tím, že Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 12 % ročně. Emitent vylučuje právo na výnos Dluhopisů oddělit od Dluhopisů.

4.2. Výpočet výnosu Dluhopisů

Úrokový výnos Dluhopisů se počítá na základě úrokové konvence "BCK Standard 30E/360", tj. podílu počtu dní v období, za něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech a celé období kalendářního roku).

4.3. Výplata výnosu Dluhopisů

Výnosy Dluhopisů budou vypláceny jednou měsíčně zpětně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce (každý takový den dále „Den výplaty úroků“). Prvním Dnem výplaty úroků bude 31. prosinec 2012. První výnosové období počíná běžet Datem emise (včetně) a končí v pořadí prvním Dnem výplaty úroků (tento den vyjímaje); tím u konkrétních dluhopisů vydaných v tomto prvním výnosovém období po Datu emise není dotčeno poměrné krácení výnosu těchto Dluhopisů za dobu, kdy ještě nebyly vydány. Každé další bezprostředně navazující výnosové období počíná běžet Dnem výplaty úroků (včetně) a končí dalším následujícím Dnem výplaty úroků (tento den vyjímaje), až do dne konečného či předčasného splacení Dluhopisů podle čl. 5 těchto Emisních podmínek, přičemž však platí, že pro účely počátku běhu kteréhokoli výnosového období se Den výplaty úroků neposouvá v souladu s konvencí pracovního dne.

5. SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ
5.1. Konečné splacení Dluhopisů

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich zániku způsobem vyplývajícím z odstavce 5.2., bude jmenovitá hodnota Dluhopisů jakožto dlužná částka splacena k datu splatnosti dluhopisů, jímž je 30. listopadu 2032, a to v souladu s článkem 6 těchto Emisních podmínek.

5.2. Odkoupení Dluhopisů a jejich případný zánik

Emitent může kdykoli Dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení.

5.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

Emitent má právo podle své úvahy předčasně zcela nebo zčásti, popřípadě i po částech, splatit všechny dosud nesplacené Dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým Dluhopisům narostlým, a to ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že své rozhodnutí o tomto předčasném splacení oznámí Vlastníkům Dluhopisů způsobem podle čl. 9 těchto Emisních podmínek, a to nejdříve třicet dní a nejpozději deset dní před takovým datem předčasného splacení. Pro předčasné splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku 6 těchto Emisních podmínek.

5.4. Vyloučení předčasného splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisů

Vlastník Dluhopisů nemá právo žádat splacení Dluhopisů před dobou jejich splatnosti.

6. PLATBY A ZDANĚNÍ
6.1. Měna plateb

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů jakožto dlužnou částku výlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila.

6.2. Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty Dluhopisů jakožto dlužné částky a výnosů z nich

Emitent bude provádět platby oprávněným osobám sám, a to bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet podle instrukce, kterou příslušná oprávněná osoba Emitentovi doručí do jeho sídla. Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která bude na počátku příslušného dne výplaty evidována v seznamu Vlastníků Dluhopisů vedeném podle § 4 ZoD. Instrukcí se rozumí poslední písemná instrukce o bankovním spojení, která bude evidovaným Vlastníkem Dluhopisů Emitentovi doručena před příslušným dnem výplaty a která bude opatřena úředně ověřeným podpisem tohoto Vlastníka Dluhopisů. Pokud by jakýkoli den výplaty připadl na den, který není pracovním dnem, bude takový den výplaty namísto toho připadat na takový pracovní den, který je nejblíže následujícím pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok ani žádné jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené konvence pracovního dne.

6.3. Zdanění

Splacení Dluhopisů a výplaty výnosů Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům Dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových předpisů činí 15 % (pro rok 2012), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Úrok vyplácený fyzické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (pro rok 2012). Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2012). Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových přepisů činí 15 % (pro rok 2012), pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice. Základ srážkové daně se stanoví za jednotlivé Dluhopisy a zaokrouhluje se na celé Kč dolů, stejně se zaokrouhluje i srážková daň (pro rok 2012). Oprávněná osoba je povinna Emitentovi hodnověrně doložit, do kterého daňového režimu podle tohoto odstavce 6.3. patří, s tím, že důsledky jakéhokoli jejího nesprávného či opožděného sdělení jdou plně k její tíži.

7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
7.1. Oznámení o konání schůze vlastníků Dluhopisů

Oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku 9 těchto Emisních podmínek. Jiný svolavatel je povinen oznámení o konání schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit alespoň v jednom celostátně šířeném deníku a současně je doručit Emitentovi do jeho sídla s výzvou, aby toto oznámení uveřejnil způsobem uvedeným v článku 9 těchto Emisních podmínek. Každý svolavatel je povinen oznámení o svolání schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit ve lhůtě stanovené v ZoD.

7.2. Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů je den konání schůze vlastníků Dluhopisů.

8. PROMLČENÍ

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

9. ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE DLUHOPISŮ

Nevyplývá-li z těchto Emisních podmínek něco jiného, budou informace týkající se Dluhopisů uveřejňovány a zpřístupňovány na webové stránce Emitenta (k datu těchto Emisních podmínek www.euroqueen.cz ), ledaže právní předpis vyžaduje jiný způsob uveřejnění. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.

10. ROZHODNÉ PRÁVO, ROZHODČÍ DOLOŽKA A ZÁVAZEK EMITENTA

Právní vztahy z Dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, zejména ZoD. Všechny spory o právech a povinnostech spojených s Dluhopisy budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Emitent se zavazuje Vlastníkům Dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu jejich Dluhopisů, a to způsobem a v místě, jak jsou uvedeny v těchto Emisních podmínkách.